Planter sortert på botanisk navn:

count(clist)==4
>>> Fremsiden/Planter/Alle planter/g/Glycyrrhiza

Glycyrrhiza